1396/01/19 13:00

یادبود شادروان فرشيد حبيبي

اينجا براي نوشتن از شما هوا كم است
دنيا براي نوشتن از شما مرا كم است
گاهي شما را كنار خود احساس مي كنم
اما چقدر دلخوشي خواب ها كم است
دلم گرفتهب ها ندازه تمام دلتنگي هاي دنيا،ب ها ندازه تمام
روزهاي دوريا ز شما، درا نتهاي ذهن خسته ام هر شب
هزار بار مي ميرم و هر روز درا ندوهي بي پايان آمدنتان را
انتظار مي كشم.ب ه وسعتب يكران درياي مهر شما در خون
نشسته و در غم شناورم. پدر بزرگوارم، فرشيد نازنينم
باد را قسم دادم تا مسير پروازتان را برگرداند به سوي من،
بعدا ز شماا ز تمام درس هاي زندگيب يزارم، آخرن مي دانيد
چه ظالمانه به من آموخت كه بي شما نفس بكشم.
پدر بزرگوارم، سوگندب هن امت كه تو آرام مني، زير
رگبار زمانه تو فقط يار مني، رفتيا ز ديار، ما تنهاييم،
دل غمديده خود راب ه چه كسب سپاريم،ب رخيزب جاست
كه بيدار شوي و اين قافله را دوباره سالار شوي.
نامتان در روزگار بلند و يادتان پرگل و گرامي باد.
ايرن وكيل، سالار و سردار حبيبي
منابع :اطلاعات