1396/07/17 11:12

یادبود زنده ياد امير سرتيپ دوم محمد تابان

چه سخت است در دل گريستن و سخنی بر زبان راندن
چه سخت است بدون او زيستن و چهره پرمهر، خندان،
با صفا و صميمی او را در خاك جستن
بيست و يكم مهر يادآور
خاطره تلخ از دست دادن
پدري مهربان و همسری
فداكار، زنده ياد امير
سرتيپ دوم محمد
تابان می باشد ياد و
خاطره اش گرامی باد.
هزينه پنجمين سالگرد
صرف امور خيريه مي گردد.
همسر و فرزندان
منابع :اطلاعات