1395/11/30 15:10

یادبود دكتر محمد هادي شفيعيها

در دهمين سالگرد سفر جاودانه شادروان دكتر
محمد هادي شفيعيها، نام و ياد او را گرامي مي داريم.
آموخته هاي معنوي و علمي او همواره راهگشاي ماست.
اسفندماه 1395
خانواده هاي: شفيعيها و منصوري تهراني مقدم
منابع :اطلاعات