1395/12/02 11:25

یادبود تيمسار سرتيپ كاظم محبي

شش سال از كوچ همسر و پدر گراميمان شادروان
تيمسار سرتيپ كاظم محبي به سراي ابدي گذشت.
سالهاي سرشار از حسرت زيستن و آموختن در جوار
بزرگمردي فرزانه و نيك سيرت كه زندگي خويش
را سراسر صرف خدمت به مردم نمود و درا ين راه به
شرافت، درستكاري، نوع پروري و ميهن دوستي شهره
گشت.
ياد و خاطره اش گرامي باد.
همسر: فرخنده پي دروديان
فرزندان: دكتر اسماعيل محبي و دكتر بهرام محبي
منابع :اطلاعات