1395/11/17 13:12

پیام یادبود حاج علي حيدر بگزاده

نيمه زمستان يادآور
چهارمين سال فراق پدري
دلسوز و مهربان حاج
علي حيدر بگزاده است.
او كه در روزهاي سخت
روزگار و 8سال دفاع
مقدس در خط مقدم
قامت خم نكرد ولي در
برابر مشيت الهي تسليم
شد، و ما را در غم فراق خود
تنها گذاشت.
يادوخاطرش گرامي
از طرف فرزندان
منابع :اطلاعات