1395/11/25 12:41

پیام یادبود اخترالسادات ميرعلوي

هشتمين سالگرد
درگذشت فرزند عزيزمان
اخترالسادات ميرعلوي
را دربهشت سكينه به
سوگ مي نشينيم و يادش
را گرامي مي داريم.
نامدار ديلمي  ميرعلوي
منابع :اطلاعات