1396/06/22 12:35

تسلیت - مرحوم محمدحسين فريد تنكابني

با نهايت تأسف و تأثر درگذشت پسر دايي محترم
مرحوم محمدحسين فريد تنكابني فرزند
دانشمند گرامي عبدالوهاب فريد تنكابني را به
همسر محترم ايشان خانم فلكي مقدم و فرزندان
و خواهران و خانواده هايشان تسليت عرض
مي نماييم.
رامسر  دكتر سيدجواد روحاني و خانواده
منابع :اطلاعات