1395/12/03 10:04

پیام ترحیم لطف اله آتشي

با نهايت تأسف و تأثر درگذشت پدري مهربان مرحوم
شادروان لطف اله آتشي (بزرگ خاندان) را به
اطلاع اقوام، دوستان و همشهريان محترم شبستري
مي رساند.به همين مناسبت مراسم سوم و هفتم آن
95 ا ز ساعت 15 ا لي /12/ مرحوم روز پنجشنبه مورخ 5
16/30 در مسجد نور شبستريها واقع در ميدان دكتر
فاطمي برگزار مي گردد.
حضور سروران گرامي موجب شادي روح آن مرحوم و
تسلي خاطر بازماندگان خواهد بود.
از طرف فرزندان داغدارش و ساير بستگان،
دوستان، آشنايان و همشهريان
منابع :اطلاعات