1396/07/11 14:14

پیام ترحیم - شادروان جمشيد خسروپور

مراسم پرسه آن
انسان بزرگوار و گرامي در تاريخ چهارشنبه 12 مهرماه
از ساعت 4ا لي 6ب عدازظهر در سالن ا يرج واقع در خيابان
سي تير، كوچه ميراز كوچك خان(كوچه زرتشيان)
برگزار مي گردد.
حضور شما دوستان و آشنايان موجب شادي روح آن
عزيز خواهد بود.
از طرف همسر تاج گوهر فرهي،
فرزندان: نسرين، فرزين و فرزاد خسروپور
خواهر: سرور خسروپور
خانواده هاي: خسروپور، فرهي، پوركريمي،
فرهومند، مزدايي، كشاورزيان، اردشيري
منابع :روزنامه اطلاعات