1395/11/25 12:39

پیام ترحیم سركار خانم سكينه نصرت خانم كلباسي (خواجه)

بانهايت تأثر و تألم درگذشت شادروان مرحومه مغفوره
سكينه نصرت خانم كلباسي (خواجه) را به اطلاع
اقوام، دوستان و آشنايان عزيز مي رسانيم.
95/11/ مجلس ترحيم آن مرحومه روز دوشنبه 25
12 ا لي 14 در مسجدا لرضا(ع) واقع در / از ساعت 30
خيابان خرمشهر (آپادانا)  خيابان عشقيار (نيلوفر)
ميدان نيلوفر برگزار مي گردد.
حضور شما سروران گرامي باعث شادي روح آن مرحومه
و موجب تسلي خاطر بازماندگان خواهد شد.
از طرف خانواده هاي: خواجه  كلباسي  فتوحي
 داوودي  عليزاده  حسني  اميرحشمتي 
كياني پور  سعادت  خسرواني  نجومي و ساير
بستگان
منابع :اطلاعات