1395/12/02 11:23

پیام ترحیم سركار حاجيه خانم مهري حقيقي خوانساري

با تأسف فراوان درگذشت حاجيه خانم مهري حقيقي
خوانساري را به آگاهي دوستان و آشنايان مي رساند.
به همين مناسبت مجلس يادبودي در روز دوشنبه
15 در مسجد نور واقع / 95/12/2 از ساعت 14 الي 30
در ميدان فاطمي تهران برگزار خواهد شد.
خانواده هاي: حقيقي، حقيقت، شاهد،
منابع :اطلاعات