1395/11/19 13:04

پیام ترحیم زنده ياد عليرضا پنجه شاهي

نهايت تاثر و تأسف درگذشت
همسري فداكار و پدري مهربان
زنده ياد مرحوم مغفور عليرضا پنجه شاهي
راب ها طلاع كليه دوستان، آشنايان وب ستگان مي رسانيم
به همين مناسبت مراسم ترحيم آن مرحوم در روز
16 در / 95 ا ز ساعت 15 ا لي 30 /11/ پنج شنبه 21
مسجدا مام صادق (ع) واقع در خيابان دماوند بعدا ز پل
خاقاني منعقد مي گردد.
حضور شما سروران ارجمند موجب شادي روح آن
مرحوم و تسلي خاطر بازماندگان خواهد بود.
خانواده پنجه شاهي و ساير دوستان، آشنايان
و بستگان
منابع :اطلاعات